Všeobecné obchodní podmínky

1. Preambule

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují podmínky pro prodej zboží firmou Lindbergh spol. s r.o., IČO:25783904 se sídlem Žabonosy 44, 280 02 Žabonosy, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69906 (dále jen „Lindbergh“) na základě kupní smlouvy a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, kterou uzavře kupující se společností Lindbergh, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak.
 2. Vyplývá-li z ustanovení uzavřené kupní smlouvy něco jiného, než stanoví tyto VOP, má ustanovení uvedené v kupní smlouvě přednost.
 3. Společnost Lindbergh si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv měnit. Pro uzavřenou kupní smlouvu jsou vždy relevantní VOP ve znění účinném ke dni uzavření této kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva mezi Lindbergh a kupujícím je uzavřena:

 1. potvrzením objednávky kupujícího Lindberghem nebo podpisem kupní smlouvy oběma stranami, je-li jednoznačně specifikováno požadované zboží včetně množství a ceny, místo a termín dodání zboží. Není-li ujednáno jinak, je místem dodání sídlo Lindbergh a termín dodání je sjednán na 7 dní ode dne uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je rovněž uzavřena převzetím zboží kupujícím proti podepsané písemné objednávce nebo proti potvrzenému dodacímu listu.
 2. přijetím nabídky Lindbergh ve lhůtě platnosti nabídky. Není- li v nabídce uvedeno jinak, je Lindbergh vázána nabídkou 15 dní ode dne jejího odeslání nebo zveřejnění. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
 3. Vedlejší ústní ujednání ke kupní smlouvě jsou neplatná. Smluvní strany si sjednávají jako závaznou písemnou formu kupní smlouvy, to platí i pro jakékoliv dodatky a změny

3. Zboží

 1. Zbožím se rozumí přístroje, zařízení, software a další produkty dodávané společností Lindbergh.
 2. Lindbergh prohlašuje, že všechno zboží, které uvádí na trh, splňuje veškeré podmínky stanovené zákonem č. 22/1997 , o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Prohlášení o shodě ve smyslu § 13 zákona je k dispozici v provozovně Lindbergh. Prohlášení o shodě produktů, jež nejsou výrobky prodávajícího, jsou dostupné u příslušných výrobců.
 3. Koupí zboží nevzniká kupujícímu právo na užití registrovaných ochranných známek, patentů, firemních log ani jiných označení, které jsou ve vlastnictví Lindbergh, popř. jejích dodavatelů. Kupující rovněž není oprávněn dodané zboží kopírovat, upravovat či jinak zasahovat do jeho podstaty, a to ani v případě jeho jednotlivých součástí.
 4. Veškeré zboží dodávané Lindbergh je určeno výhradně k účelu uvedenému v návodu k použití, který je dodáván společně se zbožím. Lindbergh neodpovídá za vady zboží, ani za škody způsobené užíváním zboží k jiným účelům a/nebo jiným způsobem než je uvedeno v návodu k použití.

4. Kupní cena a platební podmínky

 1. Kupní cena stanovená dohodou v kupní smlouvě zahrnuje cenu za dodané zboží.
 2. Kupující zaplatí kupní cenu na základě faktury vystavené Lindbergh. Splatnost faktury je 14 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena se považuje za zaplacenou připsáním odpovídající částky na bankovní účet Lindbergh.
 3. Lindbergh je oprávněna dodat zboží kupujícímu po částech a kupující je povinen částečné dodání zboží přijmout a zaplatit jednotlivé dodávky zboží samostatně.
 4. V případě prodlení kupujícího se zaplacením kupní ceny nebo její části má Lindbergh právo účtovat kupujícímu úrok z prodlení 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Splatnost úroku z prodlení je 14 dní ode dne, kdy Lindbergh vyzve kupujícího k jeho zaplacení.
 5. V případě prodlení Lindbergh s dodáním zboží má kupující právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny zboží za každý den prodlení až do dodání zboží. Splatnost smluvní pokuty je 14 dní ode dne, kdy kupující vyzve Lindbergh k zaplacení smluvní pokuty.
 6. Započtení vzájemných pohledávek Lindbergh a kupujícího je možné jen na základě písemné dohody obou stran.
 7. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části v jednotlivém případě delším než 30 dní, je tato skutečnost považována za podstatné porušení smluvní povinnosti ze strany kupujícího a zakládá právo prodávajícího odstoupit od smlouvy.
 8. Pokud je kupující ve vztahu k Lindbergh v prodlení se splněním jakéhokoliv závazku, a to bez ohledu na to, zda tento závazek má nebo nemá původ v uzavřené kupní smlouvě, a prodlení kupujícího přesáhlo dobu delší než 45 dní nebo dojde k podstatnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího, popř. nastanou jiné okolnosti snižující jeho bonitu, má Lindbergh právo podmínit poskytnutí dalších plnění kupujícímu zaplacením zálohy ve výši až do 100% hodnoty plnění, které má být poskytnuto a v případě nezaplacení zálohy toto plnění neposkytnout.

5. Dodací podmínky

 1. Není-li stanoveno jinak, rozumí se místem dodání sídlo Lindbergh.
 2. Lindbergh dodá spolu se zbožím všechny příslušné dokumenty, zpravidla dodací list, fakturu, prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce. Potvrzením převzetí zboží kupující zároveň potvrzuje i převzetí těchto dokumentů.
 3. Kupující je povinen oznámit Lindbergh neúplnost dodávky zboží nebo jinou vadu (v množství, jakosti nebo provedení) zjištěnou těsně po dodání nejpozději do 7 dnů od převzetí zboží, jinak platí, že pro účely uplatnění práva z vad nebyla vada oznámena včas.

6  Dodávka s instalací a uvedením do provozu

 1. Je-li součástí dodávky zboží také jeho instalace a uvedení do zkušebního provozu (dále jen „dodávka s instalací a uvedením do provozu“), a není-li dohodnuto jinak, Lindbergh provede instalaci v dohodnutém místě a uvedení do zkušebního provozu do 30 dnů ode dne dodání zařízení k zákazníkovi.
 2. V případě dodávky s instalací a uvedením do provozu je kupující povinen se předem seznámit s provozními podmínkami dodávaného zboží a zajistit jejich splnění před dodáním zboží, zejména je povinen zajistit před dodáním zboží stavební připravenost v místě dodání. Soupis provozních podmínek zboží a soupis podmínek stavební připravenosti je v případě potřeby předán zákazníkovi v listinné podobě, popř. jej na vyžádání kupující obdrží kdykoliv v sídle Lindbergh. Kupující je povinen se s obsahem těchto dokumentů seznámit a podpisem kupní smlouvy potvrzuje, že tak před jejím podepsáním učinil.
 3. Kupující je povinen zajistit splnění podmínek stavební připravenosti nejpozději 24 hod. před dohodnutým termínem dodání zboží do místa instalace a oznámit tuto skutečnost Lindbergh. Neoznámí-li kupující splnění podmínek stavební připravenosti v místě dodání ve stanovené lhůtě, prodlužuje se termín dodání zboží o dobu prodlení kupujícího. Po dobu prodlení kupujícího je Lindbergh oprávněna účtovat kupujícímu skladné ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý i započatý den prodlení až do splnění podmínek připravenosti kupujícím.
 4. Kupující je povinen při provádění instalace zboží na základě dohody s Lindbergh zajistit pro provedení instalace optimální místní, personální, materiální a prostorové podmínky, včetně zajištění přítomnosti odpovědné osoby pověřené koordinací instalace a prostředků pro manipulaci se zbožím a souvisejícím vybavením Lindbergh vyšší
 5. V případě nezajištění podmínek pro instalaci ze strany kupujícího, v jejímž důsledku dojde k odložení instalace zboží u kupujícího je Lindbergh oprávněna účtovat kupujícímu skladné ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý i započatý den odkladu instalace.
 6. V případě dodávky s instalací a uvedením do provozu, je kupující povinen potvrdit Lindbergh písemně okamžik převzetí zboží po jeho uvedení do trvalého provozu.

7. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny zboží nebo převzetím zboží, a to vždy na základě té z uvedených skutečností, která nastane později.
 2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem přechodu vlastnického práva na kupujícího.
 3. Lindbergh neodpovídá za škodu na zboží vzniklou do okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, pokud byla škoda způsobena nedbalostním nebo úmyslným jednáním kupujícího nebo osob, které jsou ke kupujícímu v poměru pracovním či obdobném.

8. Záruka, práva z vad zboží

 1. Není-li určeno jinak, poskytuje Lindbergh kupujícímu záruku za jakost v délce 12 měsíců při dodání nového zboží a v délce 6 měsíců při dodání repasovaného zboží. Záruční lhůta běží od dne převzetí zboží kupujícím. Záruka zaniká okamžikem provedení jakéhokoliv zásahu do zboží dodaného Lindbergh neautorizovanou osobou.
 2. Záruka se nevztahuje zejména na:
 • závady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení, chybnou obsluhou nebo použitím nevhodných provozních prostředků a příslušenství (viz. Návod v obsluze k dodanému zboží),
 • závady vzniklé v důsledku nevhodného elektrického napájení nebo poruchami v síti provozovatele,
 • závady vzniklé v důsledku použití neoriginálního příslušenství zařízení které nebyly dodány Lindbergh,
 • závady vzniklé v důsledku porušení stanovených provozních podmínek zařízení nebo připojením nevhodného a neodsouhlaseného přídavného zařízení nebo použitím software neautorizovaného Lindbergh pro dané zařízení,
 • závady vzniklé v důsledku mechanického poškození, nehodou, ohněm, vodou nebo vyšší mocí,
 • závady vzniklé na vnějším elektrickém zařízení mimo dodané zařízení až po jeho síťovou zásuvku,
 • ztrátu dat ze zařízení,
 • vady na zařízení, které do doby konečné instalace nebylo uchováváno a přepravováno v originálním balení, závady software vzniklé v důsledku jeho úprav neautorizovanou osobou.

    3. Zboží má vadu, pokud jeho množství, jakost nebo provedení neodpovídá podmínkám sjednaným v kupní smlouvě. Lindbergh odpovídá            za vady, které má věc při převzetí kupujícím, i když se projeví až později a dále za vady, které vzniknou i později, jsou-li důsledkem                      porušení povinnosti Lindbergh.
    4. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy má kupující právo žádat od Lindbergh

 • výměnu věci nebo
 • opravu věci nebo
 • přiměřenou slevu z kupní ceny nebo
 • odstoupení od smlouvy
 • Kupující je povinen sdělit při oznámení vady Lindbergh jaké právo si zvolil, nebo tuto volbu sdělit Lindbergh bez zbytečného odkladu. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu společnosti Lindbergh.

    5. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo žádat

 • odstranění vady nebo
 • přiměřenou slevu z kupní
 • Lindbergh má právo rozhodnout, zda bude vada odstraněna opravou nebo dodáním nového zboží. Neodstraní-li Lindbergh vadu zboží včas nebo odmítne-li vadu odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

9. Reklamační a servisní podmínky

 1. Kupující je povinen překontrolovat pečlivě dodané zboží ihned po převzetí a zjištěné zjevné vady, nekompletnost, odlišné vlastnosti či poškození zboží oznámit neprodleně Lindbergh uvedením do protokolu o předání/převzetí nebo do 48 hodin od převzetí, jinak jeho nároky z vad zjištěných při převzetí zboží nebo bezprostředně po převzetí zboží zanikají (smluvní prekluze). Ostatní vady zboží musí být oznámeny společnosti Lindbergh v záruční době a do 48 hodin od okamžiku, kdy byla vada zjištěna, jinak nároky kupujícího z ostatních vad zboží zanikají (smluvní prekluze). Oznámení vady mimo protokol o předání/převzetí je zákazník povinen provést zasláním e- mailu na adresu martin.pastor@cz-lindbergh.cz, jinak se má za to, že vada nebyla nahlášena řádně a včas.
 2. Lindbergh se zavazuje kontaktovat kupujícího za účelem zjištění podrobností o ohlášené vadě vždy nejpozději do 2 pracovních dnů od ohlášení vady.
 3. Lindbergh se zavazuje posoudit oprávněnost reklamace kupujícího bez zbytečného odkladu po prvním kontaktu kupujícího a sdělit kupujícímu výsledek posouzení vždy před zahájením poskytování servisních služeb.
 4. Lindbergh zajišťuje servisní opravy zboží. Servis provádí na základě písemné objednávky kupujícího potvrzené společností Lindbergh nebo na základě smlouvy uzavřené s kupujícím jako objednatelem.
 1. Lindbergh se zavazuje provést pro kupujícího předběžnou kalkulaci ceny za servis zboží v případě, že reklamace kupujícího nebyla uznána a vada nebude odstraněna v rámci pozáručního servisu společnosti Lindbergh bezplatně.
 2. Lindbergh se zavazuje zajistit provedení servisu pouze kvalifikovanými a proškolenými servisními techniky.
 3. Za servis zařízení poskytnutý dle objednávky kupujícího, který není záručním servisem, účtuje Lindbergh kupujícímu cenu servisních služeb dle aktuálně platného ceníku společnosti Lindbergh. Kupující se zavazuje tuto cenu zaplatit.
 4. V případě, že se ohlášená vada zboží po příchodu servisního technika ke kupujícímu neprokáže nebo v případě, kdy se po příchodu servisního technika ke kupujícímu ukáže, že kupujícím ohlášená stavební připravenost není ve skutečnosti zajištěna (dále jen „zmařený servisní úkon“), má Lindbergh vůči kupujícímu právo na náhradu všech nákladů vynaložených k provedení zmařeného servisního úkonu. Náklady na zmařený servisní úkon jsou účtovány zvláštní fakturou a kupující je povinen tyto náklady zvlášť zaplatit.

10. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy musí být písemné.
 2. Smluvní strany se zavazují vrátit si po odstoupení od smlouvy vzájemně poskytnutá plnění nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. V případě prodlení některé ze smluvních stran s vrácením již poskytnutého plnění užijí se ustanovení o smluvní pokutě čl. 4.4 a 4.5 přiměřeně.
 3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.
 4. Odstoupit od smlouvy je každá ze smluvních stran oprávněna také v případě zahájení insolvenčního řízení, popř. likvidace druhé smluvní strany.
 5. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího má Lindbergh právo na úhradu nákladů vynaložených do účinnosti odstoupení od smlouvy v souvislosti s plněním smlouvy.

11. Zpracování údajů

 1. Kupující souhlasí s tím, aby Lindbergh shromažďovala, zpracovávala a využívala jeho kontaktní údaje za účelem realizace smluvního vztahu a za účelem péče o obchodní vztah s kupujícím až do odvolání jeho souhlasu. Kontaktní údaje představují obchodní kontaktní informace, které společnosti Lindbergh zpřístupní kupující, především jména, pracovní označení, obchodní adresy, pracovní telefonní a faxová čísla a e-mailové adresy kupujícího a pracovníků kupujícího. Lindbergh se zavazuje nepředávat tyto informace třetím stranám bez souhlasu kupujícího.
 2. Pro účely zajištění závazků vyplývajících ze záručních podmínek, pro statistické účely a pro možnost zákazníka být informován o dalších nabídkách skupiny Lindbergh, dává kupující podpisem kupní smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o osobních údajů“), výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas platí do doby jeho písemného odvolání.
 3. Lindbergh se zavazuje nakládat s informacemi, které o sobě kupující – fyzická osoba uvedla při uzavření kupní smlouvy a při další vzájemné komunikaci, plně v souladu s GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů. Kupující – fyzická osoba tímto uděluje společnosti Lindbergh oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, a to: jméno a příjmení, obchodní firmy/u (názvy), adresy bydliště a sídla, identifikační čísla, daňová evidenční čísla, adresy elektronické pošty a telefonní čísla. Tyto údaje budou zpracovány pro účely informačních a účtovacích systémů společnosti Lindbergh a pro využití v rámci marketingových akcí společnosti Lindbergh, za účelem vývoje a zlepšení služeb a lepší komunikace s kupujícím. Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány na dobu neurčitou. Souhlas s poskytováním osobních údajů platí do odvolání. Kupující dává dále výslovný souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, společností Lindbergh na adresu jeho elektronické pošty.

12. Závěrečná ustanovení

 1. Společnost Lindbergh si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli jednostranně měnit, provedenou změnu se zavazuje oznámit kupujícímu. Oznamovací povinnost je splněna zveřejněním aktuálního znění VOP v sídle společnosti Lindbergh a/nebo na internetových stránkách společnosti Lindbergh https://www.cz-lindbergh.cz.
 2. Kupující uzavřením kupní smlouvy výslovně potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, že souhlasí s jejich obsahem a zavazuje se jednat v souladu s nimi.
 3. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1.2023.

Lindbergh spol. s r.o. se sídlem: Žabonosy 44, 280 02 Žabonosy, Česká republika vedená městským soudem v Praze, sp. zn. 69906, zastoupená: Martinem Pastorem – jednatelem, IČO 25783904, DIČ CZ25783904